Skip to content

Opleidingsvoorwaarden

ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN

Algemeen

Op alle overeenkomsten betreffende trainingen en interventies, hierna te noemen trainingen, verzorgd door B-WYSE te Amsterdam, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Inschrijving

Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het B-WYSE inschrijfformulier of door middel van een opdrachtbevestiging vanuit B-WYSE.

Doorgang trainingen

Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van B-WYSE.

Facturering en betaling

Drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt aan de opdrachtgever een factuur toegezonden. De kosten van een training dienen vóór aanvang van deze training te zijn voldaan. Opdrachtgever c.q. deelnemer verklaart zich akkoord met het in de heffing van BTW betrekken van de verhuur van de zaalruimte. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door niet op de training te verschijnen, vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van B-WYSE niet.

Annulering / verzetten trainingsdata

Tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kunnen inschrijvingen en opdrachten kosteloos worden geannuleerd of verschoven.

Bij annulering of verzetten van trainingsdagen tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% berekend. Bij annulering of verzetten binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven training is altijd kosteloos. Is de training eenmaal aangevangen, dan is tussentijdse vervanging niet mogelijk.

Algemeen voorbehoud

B-WYSE houdt zich het recht voor programma’s van trainingen aan te passen. Mocht B-WYSE door verhindering van een medewerker of door overmacht een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen. B WYSE is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke opdrachtgevers en deelnemers om welke reden ook zouden lijden.

Trainingsmateriaal

B-WYSE houdt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door B-WYSE aan deelnemers verstrekte les- en leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd om trainingsmateriaal van B-WYSE in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

Acceptatie

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging / het inschrijfformulier of door inschrijving via de website op één van de open trainingen, accepteert de opdrachtgever c.q. deelnemer de hier genoemde algemene trainingsvoorwaarden.

Informatie

Informatie over de trainingen, workshops en seminars kunt u aanvragen bij: B-WYSE middels: info@b-wyse.com